Our locations

Polityka prywatności

Polityka prywatności

SPIS TREŚCI:

I.             Wstęp – dane kontaktowe współadministratorów

II.           Przepisy prawa o ochronie danych osobowych

III.          Zasady Przetwarzania Twoich danych osobowych

IV.          Prawa Użytkowników w związku z przetwarzaniem danych osobowych

V.            Bezpieczeństwo danych osobowych

VI.          Jak przetwarzamy Twoje dane

VII.        Zgoda – cofnięcie zgody udzielonej dla Harley Davidson

SPIS TREŚCI:

I.             Wstęp – dane kontaktowe współadministratorów

II.           Przepisy prawa o ochronie danych osobowych

III.          Zasady Przetwarzania Twoich danych osobowych

IV.          Prawa Użytkowników w związku z przetwarzaniem danych osobowych

V.            Bezpieczeństwo danych osobowych

VI.          Jak przetwarzamy Twoje dane

VII.        Zgoda – cofnięcie zgody udzielonej dla Harley Davidson

VIII.       Przechowywanie danych

IX.          Niezależne administrowanie danymi oraz odbiorcy danych

X.            Przetwarzanie danych poza EOG

XI.          Przetwarzanie danych z wykorzystaniem plików cookies oraz innych technologii internetowych

XII.        Zmiany w Polityce

XIII.       Cenniki

I. Wstęp – dane kontaktowe współadministratorów


Niniejsza Polityka Prywatności zawiera informacje dotyczące używania (przetwarzania) przez Liberator Sp. z o.o. („Dealer”) (ujmowanych łącznie jako „my”, „nam”), danych osobowych osób odwiedzających lub korzystających z usług świadczonych poprzez strony internetowe http://www.liberator.pl, prowadzonych przez Dealera („Użytkownicy”).

Szanujemy prywatność naszych Użytkowników w związku z czym udostępniamy niniejszą Politykę Prywatności, aby każdy Użytkownik wiedział w jakim zakresie jej/jego dane osobowe są przetwarzane, w tym mógł samodzielnie, świadomie i swobodnie decydować o tym, czy skorzysta z naszych serwisów.

W ramach niniejszej Polityki Prywatności postanowiliśmy opisać ogólnie w jaki sposób i w jakim zakresie zbieramy dane osobowe Użytkowników, do jakich celów wykorzystujemy te dane, komu je udostępniamy oraz jak je chronimy. W Polityce Prywatności Użytkownik znajdzie również informację o tym, jakie Użytkownikom przysługują prawa zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

Niniejsza Polityka Prywatności ma charakter ogólny i prezentuje najważniejsze kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych. Uszczegółowieniem niniejszej Polityki Prywatności są poszczególne regulaminy lub klauzule informacyjne, które Użytkownik będzie otrzymywać w momencie zbierania od niego danych osobowych przy okazji poszczególnych usług: np. subskrypcji newsletter’a, formularzy kontaktowych (umówienie jazdy testowej, prośba o kontakt, zapytanie ofertowe), konfiguratorów pojazdów, konkursów, akcji promocyjnych, wydarzeń, rezerwacji motocykli.

Dodatkowe lub uzupełniające informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez Dealera znajdują się także w dokumentacji kontraktowej lub klauzulach informacyjnych przekazywanych naszym klientom np. podczas kontaktu z nami w związku z zamówieniem motocykla, korzystaniem z usług serwisowych, realizacją jazd testowych, wzięciem udziału w organizowanych przez nas wydarzeniach, korzystaniem z naszych motocykli.

W zakresie w jakim wykorzystujemy na naszych stronach internetowych pliki cookies lub inne technologie zbierające dane więcej informacji podajemy w Polityce cookies. 

Administrator - dane kontaktowe:

Libertator Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-147), ul. Górczewska 30, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000148102, NIP: 527 23 35 591, REGON 017233509 


Dealer jest administratorem danych osobowych w ramach strony internetowej http://www.liberator.pl, której dotyczy niniejsza Polityka Prywatności.

Informujemy także, iż Państwa dane są przetwarzane również w zakresie celów wspólnych Harley Davidson i Dealera realizowanych w ramach wspólnych procesów lub w ramach wspólnej infrastruktury, w tym w zakresie obsługi zapytań o ofertę, jazdę testową, wizytę serwisową, w procesie zamówienia i zakupu motocykla, realizacji usług serwisowych, sprzedaży akcesoriów i części, obsługi reklamacji, gwarancji lub roszczeń, rozliczania, raportowania i audytowania wewnętrznego sieci dealerskiej, obsługi klienta, prowadzenia bazy klientów, kontroli jakości obsługi klienta.

Administrator może być zaangażowany w przetwarzanie danych osobowych klientów lub potencjalnych klientów na różnych etapach i w różnym stopniu, realizując nieraz własne, indywidualne cele, które są ze sobą ściśle powiązane. Ostatecznie wspólnym celem Harley Davidson oraz Dealera jest sprzedaż produktów i usług marki Harley-Davidson wg ustalonych dla marki Harley-Davidson standardów. Administrator będzie we własnym zakresie odpowiedzialny za realizację praw podmiotów danych z uwagi na to, iż poza wspólnymi z Harley Davidson systemami lub platformami, dane klientów lub potencjalnych klientów mogą być przetwarzane także w niezależnych procesach lub systemach IT. Niemniej w każdym przypadku można skontaktować się z Dealerem lub IOD Dealera (jeśli został powołany) – dane kontaktowe poniżej.

W pewnym zakresie dane osobowe Użytkowników nie są objęte wspólnym administrowaniem przez Harley Davidson i Dealera, a są objęte odrębnym administrowaniem przez te podmioty – więcej informacji dotyczących niezależnego administrowania danych osobowymi Użytkowników znajdują się w punkcie IX poniżej.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Dealera:

E-mail: dane.osobowe@liberator.pl  Adres: Liberator sp. z o.o. Warszawa (01-147), ul. Górczewska 30, z dopiskiem „IOD”.

II. Przepisy prawa o ochronie danych osobowych


Polityka Prywatności opiera się na następujących przepisach: 

• rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) – zwane inaczej „RODO” 

• ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000) 

• ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1907 ze zm.) 

• ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.)

III. Zasady przetwarzania Twoich danych osobowych


Doceniamy zaufanie, którym obdarzyli nas Użytkownicy. W ramach przetwarzania danych osobowych Użytkowników przykładamy wagę do tego, aby dane te były przetwarzane w sposób bezpieczny, rzetelny, zgodny z prawem oraz przejrzysty dla Użytkownika.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze zasady, jakimi się kierujemy: 

• Zbieramy dane osobowe jedynie w minimalnym zakresie, niezbędnym do realizacji celów, dla których są zbierane.

• Cele zbierania danych osobowych Użytkowników są jasno określone, mające oparcie w przepisach prawa – nie przetwarzamy danych w sposób niezgodny z tymi celami.

• Dbamy o aktualność i poprawność danych osobowych Użytkowników i niezwłocznie reagujemy na każde wnioski o sprostowanie czy aktualizację danych.

• Realizujemy prawo Użytkowników do dostępu do ich danych osobowych oraz ich poprawiania.

• Realizujemy także prawa Użytkowników do usunięcia danych osobowych, wycofania zgody, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, prawa wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawa do niepodlegania decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu.

• Ograniczamy przechowywanie danych osobowych zgodnie z przepisami prawa, jedynie do okresu niezbędnego dla realizacji celów dla których są zbierane, chyba, że zachodzą zdarzenia mogące wydłużyć okres przechowywania danych.

• Chronimy dane osobowe Użytkowników przed utratą, dostępem osób niepowołanych, przypadkową utratą lub zmianą oraz innymi bezprawnymi formami przetwarzania.

• Jeżeli dane osobowe są udostępniane innym podmiotom, następuje to w sposób bezpieczny, umownie zabezpieczony oraz zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

IV. Prawa Użytkowników w związku z przetwarzaniem danych osobowych


Harley Davidson oraz Dealer realizują prawa Użytkowników związane z przetwarzaniem ich danych osobowych. Uprawnienia te wynikają z obowiązujących przepisów prawa w zakresie danych osobowych, w szczególności RODO (art. 16-21).

Użytkownik ma prawo do:

Wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, jeśli zgoda jest podstawą prawną przetwarzania danych (patrz punkt VII poniżej),

Prawo do informacji jak Harley Davidson oraz Dealer przetwarzają Twoje dane osobowe.

Dostępu do danych: otrzymania od Harley Davidson oraz Dealera potwierdzenia czy i w jaki sposób dane osobowe są przez nich przetwarzane oraz dostępu do nich w zakresie wynikającym z art. 15 RODO.

Sprostowania nieaktualnych lub niedokładnych danych osobowych, a także prawo do ich uzupełnienia w przypadku, gdy są niekompletne.

Sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, jeśli przetwarzamy dane osobowe w oparciu o nasz uzasadniony interes (np. cele analityczne, statystyczne, dowodowe, archiwizacyjne), wówczas w razie Twojego sprzeciwu, będziemy musieli zaprzestać przetwarzania Twoich danych, chyba że wykażemy istnienie istotnych, uzasadnionych podstaw dla przetwarzania, które to obiektywnie powinny mieć pierwszeństwo nad Twoimi interesami lub są niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (np. cele dowodowe, bądź w przypadku dochodzenia roszczeń przez/od Harley Davidson czy Dealera). Prawo sprzeciwu przysługuje także w przypadku, gdy przetwarzanie dotyczy marketingu bezpośredniego, w tym profilowania (niezależnie czy podstawą prawną takiego przetwarzania jest zgoda czy nasz uzasadniony interes; w każdym przypadku Twój sprzeciw lub cofnięcie zgody w tym zakresie spowoduje, iż zaprzestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach).

Niepodlegania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa (chyba, że jest dozwolone prawem, lub jest to niezbędne do wykonania umowy, lub opiera się na wyraźnej zgodzie; w dwóch ostatnich przypadkach osoba ma prawo do wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania tej decyzji).

Usunięcia danych osobowych przez Harley Davidsonoraz Dealera („prawo do bycia zapomnianym”) polega co do zasady na żądaniu od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych; zgodnie z art. 17 RODO istnieją jednak wyjątki od tego prawa (w szczególności do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń).

Ograniczenia przetwarzania danych osobowych, co w wymiarze praktycznym może polegać na czasowym zablokowaniu dostępu do Twoich danych, czy przeniesieniu danych do innego systemu.

Przenoszenia danych: masz prawo do otrzymania kopii danych osobowych, które nam dostarczyłeś jeśli przetwarzanie odbywa się w oparciu o Twoją zgodę lub na podstawie umowy, tylko w sposób zautomatyzowany.

Złożenia skargi do organu nadzorczego – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wszelkie wnioski dotyczące przetwarzanych danych osobowych, w tym przysługujących Tobie praw, możesz przesłać mailowo na adres: daneosobowe@liberator.pl, lub pisemnie na adres Liberator sp. z o.o., ul. Górczewska 30, 01-147 Warszawa oraz możesz skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych (pisemnie na adres siedziby z dopiskiem „IOD” lub pisząc na adres: daneosobowe@liberator.pl). 


W przypadku wniosku o cofnięcie zgody dla Harley Davidson zobacz także punkt VII poniżej.

Twoje wnioski zostaną spełnione bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Termin ten może ulec przedłużeniu z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań, o kolejne dwa miesiące, o czym Ciebie poinformujemy. Do momentu realizacji wniosku może się jednak zdarzyć, że otrzymasz od nas informacje, z których zrezygnowałeś cofając zgodę lub wyrażając swój sprzeciw.

W zakresie w jakim Użytkownik kieruje do Harley Davidson czy Dealera swoje wnioski, prosimy o podanie imienia i nazwiska oraz danych kontaktowych (numeru telefonu lub adres e-mail, w przypadku wniosków pisemnych także adresu zamieszkania). Jeżeli wnioski dotyczą korzystania ze stron internetowych prosimy o podanie adresu strony internetowej lub informacji o usłudze świadczonej poprzez nasze strony oraz dodatkowych wyjaśnień zgłaszanego wniosku (w celu sprawniejszej obsługi wniosku). W celu realizacji niektórych wniosków możemy potrzebować dalszego potwierdzenia tożsamości Użytkownika.

V. Bezpieczeństwo danych osobowych


Podejmujemy techniczne i organizacyjne środki służące ochronie danych osobowych przed bezprawnym czy nieautoryzowanym dostępem lub wykorzystaniem, jak również przed przypadkowym ich zniszczeniem, utratą lub naruszeniem integralności. Zasada zapewnienia bezpieczeństwa przyświecała nam podczas projektowania infrastruktury IT, projektowania standardów i praktyki biznesowej. Nasze procedury bezpieczeństwa obejmują w szczególności: zabezpieczenie dostępu, system kopii zapasowych, monitowanie, przegląd i utrzymanie, zarządzanie incydentami bezpieczeństwa, analizę ryzyka.

W ramach zapewniania bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych zobowiązujemy się do uwzględnienia:

• poufności – będziemy chronić dane przed przypadkowym ujawnieniem osobom trzecim,

• integralności – będziemy chronić dane przed nieuprawnioną modyfikacją,

• dostępności – będziemy zapewniać dostęp upoważnionych osób do Twoich danych, jeżeli wystąpi taka potrzeba.

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez osoby trzecie jedynie w przypadku, gdy taki podmiot zobowiąże się do zapewnienia właściwych technicznych i organizacyjnych środków gwarantujących zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, jak również do zachowania poufności tych danych. Każdy pracownik lub współpracownik Harley Davidson czy Dealera mający dostęp do danych osobowych dysponuje odpowiednim upoważnieniem i jest zobowiązany do zachowania poufności.

Dane osobowe, które podałeś na naszych stronach, są szyfrowane i chronione za pomocą certyfikatu SSL.

VI. Jak przetwarzamy Twoje dane


W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy dane Użytkowników?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe wyłącznie w określonych, jednoznacznych i zgodnych z prawem celach. Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób niezgodny z tymi celami.

O tym, jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych, każdorazowo informujemy Użytkownika w ramach osobnego komunikatu.

Poniżej przedstawiamy różne podstawy prawne oraz różne cele, w których możemy wykorzystywać dane osobowe (może być tak, że w ramach jednego procesu przetwarzania danych, dane Użytkownika będą przetwarzane w różnych celach i na różnych podstawach prawnych):

Zgoda jako podstawa prawna - Zgoda może być wyrażona w wyniku aktywnego działania Użytkownika (np. pozostawienie danych i wysłanie formularza) albo poprzez konieczność zaznaczenia checkboxa (w obu przypadkach podstawą jest art. 6 ust. 1 lit a RODO):

W każdym przypadku Użytkownik może cofnąć swoją zgodę, w sposób wskazany w informacji o przetwarzaniu danych osobowych, a także w punkcie VII poniżej.

Zgoda stanowi podstawę prawną m.in. kiedy:

- Użytkownicy zostawiają nam dobrowolnie swoje dane i kierują do nas zapytanie o ofertę, jazdę testową, wizytę serwisową, prośbę o kontakt z naszymi konsultantami,

- proszą o przesłanie konfiguracji motocykli,

- subskrybują newsletter Dealera,

- wyrażają dodatkowe zgody w celu marketingu przyszłego, polegającego na: przesyłaniu ofert produktów lub usług marki Harley Davidson oraz innych powiązanych z marką Harley Davidson akcesoriów, produktów i usług motoryzacyjnych, w tym profilowaniu dla celów tego marketingu oraz prowadzeniu i analizowaniu badań: satysfakcji klienta, zainteresowania marką, produktami i usługami marki Harley Davidson,

- biorą udział w badaniu zadowolenia obsługi zapytania przez Centrum Informacji Dealera,

- biorą udział w konkursach organizowanych przez Harley Davidson lub Dealera.


Wykonanie umowy lub działania zmierzające do zawarcia umowy (Art. 6 ust. 1 lit b RODO):

Podstawa prawna w postaci umowy lub działań zmierzających do zawarcia umowy ma zastosowanie m.in. kiedy:

- realizujemy dostęp do naszych serwisów oraz usług świadczonych drogą elektroniczną za ich pośrednictwem (np. formularze kontaktowe);

- Użytkownik poszukuje motocykla używanego, będącego w ofercie Dealera prowadzącego także sprzedaż motocykli używanych.

Wskazujemy też, że w przypadku przygotowania i przesłania przez Dealera konkretnej oferty danego produktu, realizacji przez Dealera jazdy testowej lub wizyty serwisowej, zmienia się podstawa prawna przetwarzania danych osobowych na działania zmierzające do zawarcia umowy lub umowę (art. 6 ust. 1 lit b RODO).


Prawnie uzasadnione interesy (z wyjątkiem przypadków, gdy twoje interesy lub twoje podstawowe prawa i wolności mają pierwszeństwo przed naszymi interesami) (art. 6 ust. 1 lit f RODO):

Możemy przetwarzać dane osobowe na podstawie naszych uzasadnionych interesów polegających m.in. na:

-obsłudze zapytań innych niż dot. informacji marketingowych,

- badaniu jakości obsługi w ramach sieci dealerskiej,

- wysłania zaproszenia do badania zadowolenia obsługi Twojego zapytania przez Centrum Informacji Dealera (chyba, że kontaktujesz się z nami telefonicznie, wówczas prosimy o Twoją zgodę),

- audytowaniu i raportowaniu wewnętrznym oraz sieci dealerskiej, weryfikacji działalności Dealera oraz dokonywania rozliczeń finansowych,

- zapewnieniu, iż produkty lub usługi marki Harley Davidson dostarczane są zgodnie z prawem oraz obowiązującymi standardami i wytycznymi producenta, umowami dealerskimi i serwisowymi oraz w celach zapobiegania i wykrywania nadużyć,

- realizacji celów dowodowych, archiwalnych, oraz celem zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,

- realizacji celów analitycznych i statystycznych, żeby zapewnić dbałość o jakość produktów i usług marki Harley Davidson dokonywać lepszego doboru produktów i usług do potrzeb klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych klientach, dokonywania analiz sprzedażowych i rynkowych, opracowywania strategii marketingowych lub biznesowych. W tym przypadku wynikiem przetwarzania są dane zbiorcze,

- w związku z realizacją usług świadczonych drogą elektroniczną oraz zapewnieniem ich bezpieczeństwa, obsługą reklamacji, możemy przetwarzać dane Użytkowników oraz dane eksploatacyjne,

- realizacji praw Użytkowników, w szczególności prawa do prawidłowości danych, prawa do cofnięcia zgody oraz przechowywania żądań Użytkowników oraz dowodów na ich obsługę,

- zarządzaniu procesem sprzedaży i obsługi klienta, ustalaniu standardów obsługi klientów marki Harley Davidson, zapewnienia dbałości o jakość produktów i usług, prowadzeniu centralnej bazy klientów, w tym klientów potencjalnych. Jeżeli Użytkownik kontaktuje się z Harley Davidson lub Dealerem jako pracownik klientów korporacyjnych w bieżących sprawach, w tym w sprawie korzystania z produktów lub usług marki Harley Davidson, zainteresowania ofertą dla klientów korporacyjnych, dane osobowe przetwarzane będą w ramach uzasadnionych interesów polegających na możliwości bieżącego kontaktu w ramach takiej relacji biznesowej.

• W niektórych przypadkach podstawą przetwarzania danych osobowych może być także ochrona żywotnych interesów osoby (podstawa z art. 6 ust 1 lit. d RODO) lub spełnienie obowiązku prawnego leżącego na administratorze(podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO):

Dotyczy to szczególnie obowiązków ciążących na Dealerze jako importerze motocykli w związku z prowadzonymi akcjami przywoławczymi, a także z związku z realizacją obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności na podstawie przepisów prawa podatkowego, celnego, rachunkowego.

• W zakresie w jakim wykorzystujemy na naszych stronach internetowych pliki cookies lub inne technologie oraz przetwarzamy za ich pomocą dane osobowe więcej informacji podajemy w zakładce Pliki cookie.


Sposób zbierania danych


Zbieramy dane osobowe Użytkowników kiedy wypełniają formularze na naszych stronach internetowych, kontaktują się z Dealerem, kierują pytania lub wiadomości za pomocą naszych serwisów społecznościowych (możemy wówczas zachować informacje, które Użytkownicy dobrowolnie przekazali pisząc lub kontaktując się z Dealerem ) oraz automatycznie dane zawarte w logach systemowych oraz plikach cookies (więcej w zakładce Pliki cookie).

Dealer może ponadto zbierać dane osobowe Użytkowników przy okazji ich wizyty w salonie Dealera i pozostawieniu danych Dealerowi.


Jakie dane możemy przetwarzać i skąd je mamy?

Dane osobowe, o których piszemy, mogą obejmować różny zakres danych, w zależności od kategorii podmiotu danych oraz tego czy jesteś już naszym Klientem, osobą potencjalnie zainteresowaną naszymi produktami lub usługami, a także celu dla którego dane są zbierane. Jeżeli jesteś już naszym Klientem, poza danymi pozostawionymi przez Ciebie na formularzu lub w trakcie rozmowy z Dealerem, możemy wykorzystać także dane na Twój temat wcześniej zebrane przez Dealera, dostępne w Centralnej Bazie Klientów, w zakresie niezbędnym do realizacji celu.

Za każdym razem będziemy przetwarzać tylko niezbędny zakres danych.

Możemy przetwarzać takie dane osobowe jak: dane identyfikacyjne (np. imię, nazwisko), dane kontaktowe (np. numer telefonu, adres email, adres zamieszkania), numer VIN pojazdu, dane dotyczące motocykla, dane lokalizacyjne (tylko jeśli wyrazisz zgodę przez specjalnie przeznaczoną do tego funkcję strony internetowej), dane dot. Twoich zapytań, zamówień, zleceń, reklamacji, dane dot. produktów lub usług, którymi jesteś zainteresowany, informacje przekazane w trakcie rozmowy lub zawarte w korespondencji kierowanej do Dealera (także w ramach serwisów społecznościowych) lub później w kontakcie z Dealerem, w przypadku podmiotów gospodarczych także nazwę firmy oraz numer NIP, dane osoby kontaktowej (stanowisko); nagrania rozmów prowadzonych z Dealerem, dane związane z korzystaniem z chatów.

W ramach korzystania z serwisów internetowych Dealera podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz często niezbędne żeby obsłużyć zamówienie lub zapytanie Użytkownika (takie elementy danych oznaczamy symbolem * np. imię, nazwisko (w niektórych przypadkach), numer telefonu; niezależnie od tego Użytkownik może pozostawić dobrowolnie dodatkowe dane np. adres e-mail).

W przypadku logowania się do naszych serwisów internetowych przy użyciu danych uwierzytelniających sieci społecznościowej, np. Facebook, Google+ lub inne, Użytkownik zgadza się w ten sposób na udostępnienie nam swoich danych Użytkownika. Dotyczy to również komunikowania się z nami za pośrednictwem okienka chatu Facebook (po zalogowaniu się), zamieszczonego bezpośrednio na naszych stronach. Danymi są na przykład imię i nazwisko, adres e-mail, data i miejsce urodzenia, lokalizacja oraz wszelkie informacje, które Użytkownik chce udostępnić.

Jeżeli Użytkownik nie chce pozostawić swoich danych osobowych poprzez strony internetowe, wówczas może skontaktować się z Dealerem telefonicznie lub mailowo lub też na miejscu u Dealera.

W związku z korzystaniem z naszych stron internetowych zbieramy także dane w ramach plików cookies lub innych podobnych technologii (np. tagów, pixeli). Zakres danych zapisanych w związku z wykorzystywaniem plików cookies opisany jest szczegółowo w zakładce Pliki cookie.

W ramach korzystania z naszych stron internetowych, dane osobowe zostały nam udostępnione przez Ciebie. Jeśli jako Użytkownik jesteś już także naszym klientem lub znajdujesz się w centralnej bazie Harley Davidson jako potencjalny klient, dane które posiadamy to także dane zebrane przez Dealera. W przypadku podmiotów gospodarczych dane mogą pochodzić z publicznie dostępnych rejestrów, a dane osobowe osób kontaktowych u klienta korporacyjnego także ze stron internetowych.


Prywatność dzieci

Formularze zbierające dane osobowe w ramach serwisu skierowane są do osób pełnoletnich. W związku z tym Dealer nie przetwarza świadomie danych osobowych dzieci poniżej 16 roku życia. Wyrażone przez Użytkowników zgody są prawomocne dla osób powyżej 16 roku życia. Jeśli masz mniej niż 16 lat, nie powinieneś udzielać nam żadnych informacji. Jeśli poweźmiemy informację, iż osoba poniżej 16 roku życia przekazała nam dane osobowe bez możliwej do zweryfikowania zgody rodzicielskiej, nie będziemy przetwarzać takich danych.

VII. Zgoda – cofnięcie zgody udzielonej dla Harley Davidson


W relacji z Użytkownikiem, także w ramach usług oferowanych za pośrednictwem strony internetowej polegających na udzielaniu informacji handlowych i marketingowych, Użytkownik może być poproszony o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych dotyczących produktów lub usług marki Harley Davidson w tym na marketing elektroniczny, jeśli to właśnie Twoja zgoda może stanowić właściwą podstawę prawną dla przetwarzania danych osobowych. Wyrażenie zgody może też nastąpić przez tzw. „wyraźnie działanie” np. wynikające z faktu dobrowolnego pozostawienia przez Ciebie swoich danych i zwrócenie się z prośbą o kontakt lub wysłaniem zapytania w zakresie określonym w zgodzie, bądź w formie zaznaczenia check-boxów.

W przypadku przetwarzania danych Użytkowników w związku z przekazaniem danych w ramach zapytania o ofertę, jazdę testową lub wizytę serwisową, Użytkownik może cofnąć swoją zgodę w tym zakresie informując Dealera o rezygnacji z dalszego kontaktu w tym zakresie (utrata zainteresowania ofertą, jazdą testową lub wizytą serwisową będzie dla nas jednoznaczna z cofnięciem Twojej zgody).

Dla Użytkowników oraz Klientów lub Potencjalnych Klientów marki Harley Davidson wycofanie zgód w celach marketingu przyszłego może nastąpić w każdym momencie poprzez skorzystanie z formularza cofnięcia zgody umieszczonego pod tym linkiem bądź poprzez bezpośredni kontakt z Dealerem.

W przypadku subskrypcji Newslettera zgoda może być cofnięta poprzez link dezaktywujący subskrypcję umieszczony w każdej wiadomości email lub poprzez wysłanie informacji o cofnięciu zgody na podany w korespondencji adres e-mail.

W innych przypadkach pozyskanych przez Harley Davidson lub Dealera zgód należy postępować zgodnie z informacjami wskazanymi w stosownych klauzulach informacyjnych lub w korespondencji marketingowej.

Wycofanie zgody nie wiąże się z żadnymi negatywnymi konsekwencjami czy nieprzyjemnościami – musisz jednak wiedzieć, że jej wycofanie może pociągać za sobą brak możliwości korzystania z takich usług jak przykładowo otrzymywanie Newslettera, otrzymanie odpowiedzi, otrzymywanie ofert lub reklam, zaproszeń na wydarzenia, drzwi otwarte oraz przeglądy techniczne, dla których świadczenia przepisy prawa wymagają od nas uzyskania Twojej zgody.

Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Wniosek o cofnięcie zgody zostanie rozpatrzony niezwłocznie. Po zrealizowaniu wniosku zaprzestaniemy przetwarzać dane osobowe w celu marketingowym, w tym także w celu otrzymywania informacji marketingowych i handlowych drogą elektroniczną oraz poprzez telefon. Do momentu realizacji wniosku może się jednak zdarzyć, że Użytkownik otrzyma od nas informacje, z których zrezygnował cofając zgodę, z uwagi na czas potrzebny do realizacji wniosku w naszych systemach.

Jeżeli posiadamy dane Użytkowników na potrzeby realizacji innych celów (np. realizacji umowy, usługi, wykazania dowodów, dochodzenia roszczeń), to możemy je nadal w tych celach przetwarzać na innej podstawie prawnej.

W zakresie zarządzania zgodą na instalację i wykorzystanie plików cookies więcej informacji znajduje się w zakładce Pliki cookie.

VIII. Przechowywanie danych


Dane będą przechowywane przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania celów, dla których dane zostały zebrane. Tam gdzie to możliwe staramy się podać skonkretyzowany okres przechowywania danych. 

W przypadku procesów przetwarzania danych opartych na zgodzie, dane przechowywane będą przez okres jej ważności, nie dłużej niż 5 lat (chyba że ustalono krótszy okres) lub do czasu jej cofnięcia. 

W każdym jednak przypadku okres przechowywania może ulec zmianie, tj. dane osobowe mogą być przechowywane dłużej, jeżeli obowiązek taki wynika z przepisów prawa lub jest to konieczne do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń (np. do chwili przedawnienia roszczeń możemy przechowywać dowód udzielonej przez Użytkownika zgody), bądź krócej np. w przypadku zrealizowana żądania usunięcia danych. 

Okres przechowywania danych osobowych jest ustalony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Użytkownik ma prawo do uzyskania od nas informacji jaki jest planowany i prawdopodobny czas przechowywania danych osobowych. 

Poniżej wskazujemy przyjęte dla wskazanych procesów podstawowe okresy retencji:


Cel

Okres retencji

Zapytanie o ofertę / Zapytanie o jazdę testową, Umówienie wizyty  serwisowej

Przez okres niezbędny do obsługi Twojego zapytania o ofertę, jazdę testową, wizytę serwisową, nie dłużej niż 6 miesięcy jeśli stracisz zainteresowanie ofertą, jazdą testową, wizytą serwisową i nie dojdzie do realizacji jazdy testowej, bądź wcześniej jeśli cofniesz zgodę.  Jeśli dokonasz zamówienia samochodu lub zrealizujesz jazdę testową lub wizytę serwisową, okres retencji ulegnie wydłużeniu na czas właściwy dla trwania dalszej relacji biznesowej i trwania dalszego procesu przetwarzania danych osobowych, w związku z umową i przedawnieniem roszczeń z niej wynikających.

Zgłoszenie prośby o kontakt

okres niezbędny do jego obsługi (nie dłużej niż 6 miesięcy jeśli zrezygnujesz z rozmowy,  stracisz zainteresowanie ofertą, jazdą testową, bądź wcześniej jeśli cofniesz zgodę; w przypadku reklamacji lub gwarancji– przez czas niezbędny do jej realizacji i przedawnienia roszczeń).

Zapis na Newsletter

do czasu rezygnacji z subskrypcji

Marketing przyszły (zgody dodatkowe)

przez okres w jakim te cele wynikające ze zgody pozostają ważne, ale nie dłużej niż 5 lat od ostatniego kontaktu z Tobą, a jeśli cofniesz zgodę to do momentu cofnięcia zgody